PRIVATUMO POLITIKA

Letenantas, MB, juridinio asmens kodas 306129752, adresas Mokslininkų g. 3-20, LT-08412 Vilnius (toliau – Bendrovė) įsipareigoja užtikrinti visų Klientų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą naudojantis ir naršant Bendrovės interneto svetainėje www.letenantas.lt (toliau – Internetinė parduotuvė).

Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją Bendrovė renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis ir/arba naršydami mūsų Internetinėje parduotuvėje, sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų. Jei Jums kiltų kokių nors su šia privatumo politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: info@letenantas.lt.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Asmens duomenys, kurie yra pateikiami Internetinėje parduotuvėje ar renkami, yra valdomi Bendrovės. Priimant užsakymus renkami ir tvarkomi šie Klientų duomenys:

 • vardas, pavardė;

 • kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris);

 • prekių pristatymo adresas;

 • užsakymo informacija.

Bendrovė taip pat gali tvarkyti ir kitus duomenis apie Klientą, pateikiamus jo paties iniciatyva el. paštu ar per kitą Bendrovės naudojamą informacinę sistemą, prieinamą Internetinėje parduotuvėje. Tai gali būti tokie duomenys, kaip:

 • Kliento vardas, pavardė;

 • kontaktinė informacija (telefonas, el. pašto adresas, namų adresas);

 • kita asmeninė informacija, identifikuojanti Klientą;

 • užklausos, pranešimo, skundo turinys.

Asmens duomenų naudojimas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Klientui naudotis Internetine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 • tinkamam mūsų sutartinių įsipareigojimų (t. y. užsakymų priėmimo, pristatymo) užtikrinimui;

 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam Internetinės parduotuvės funkcionavimui;

 • sklandaus Internetinės parduotuvės administravimui užtikrinti;

 • savalaikiam ir tinkamam Jūsų užklausų, prašymų nagrinėjimui ir atsakymų į juos pateikimui;

 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos;

 • tam, kad galėtume vykdyti statistinę ir kitą analizę nuolat tobulindami Internetinės parduotuvės turinį bei Bendrovės teikiamas paslaugas;

 • kitiems tikslams, kurie Jums atskleidžiami asmens duomenų pateikimo metu.

Tiesioginė rinkodara

Jeigu užsisakysite naujienlaiškį, Jūsų pateikti duomenys (vardas, el. paštas) bus naudojami siunčiant Jums bendro pobūdžio pranešimus apie naujas mūsų prekes ar paslaugas, ypatingus pasiūlymus, kitas akcijas ir kitą panašaus reklaminio pobūdžio informaciją. Savo sutikimą visada galite atšaukti apsilankę savo paskyroje, paspaudę nuorodą gauto reklaminio pranešimo apačioje arba parašę mums laišką adresu info@letenantas.lt.

Asmens duomenų saugojimas

Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Bendrovė tvarko Klientų asmens duomenis:

 • sutarties su Klientu pagrindu, t. y. tuomet, kai Klientas užsisako mūsų siūlomas prekes;

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;

 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., valdyti ir administruoti Internetinę parduotuvę ir pan.);

 • tam, kad vykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai.

Kliento sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas trečiųjų asmenų prieigos prie informacijos ir kitais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas gali būti grindžiamas sutikimu. Klientai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė nebetvarkys asmens duomenų iš karto Klientui atšaukus sutikimą.

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims. Internetinėje parduotuvėje apmokėjimai vykdomi bankiniais pavedimais arba apdorojami naudojantis STRIPE mokėjimo platforma, todėl Jūsų asmeninė informacija, tik tiek, kiek tai reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama STRIPE. Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos, naujienlaiškių siuntimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie labai ribotų Kliento asmens duomenų. Šiuo atveju Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

KLIENTO TEISĖS

Klientams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

 • teisė reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Klientu susijusius asmens duomenis;

 • teisė reikalauti, kad Bendrovė perduotų visą ar dalį Kliento pateiktos informacijos Klientui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra techniškai įmanoma;

 • teisė reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).

 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;

 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas;

 • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, nedarant poveikio sutikimu rindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

 • jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, arba el. paštu info@letenantas.lt.

Norėdami įgyvendinti savo teises, kreipkitės į mus el. paštu: info@letenantas.lt. Jeigu kiltų abejonė dėl Jūsų tapatybės Bendrovė gali paprašyti papildomos informacijos tam, jog teisingai Jus identifikuotų.

DUOMENŲ APSAUGA

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Klientų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo. Bendrovė rekomenduoja Klientams papildomai laikytis minimalių asmens duomenų apsaugos užtikrinimo priemonių:

 • nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, neatidarinėti neaiškios kilmės nuorodų;

 • savo paskyrai susikurti sunkiai atspėjamą slaptažodį ir nenaudoti jo kituose tinklalapiuose;

 • atnaujinti savo programinę įrangą ir pasirūpinti antivirusine apsauga.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Klientai supranta, kad, tęsdami naudojimąsi Internetine parduotuve po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, jie sutinka su atliktais pakeitimais. Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo Internetinėje parduotuvėje datos.